Mittwoch, 11. Dezember 2013

The Network of Vietnamese Bloggers

Viel heisse Luft fűr nichts. Dieser Network hat die Bloggers nicht zusammengefűhrt.
-------------------------------------
To promote and protect human rights, including fundamental freedoms, democracy and dignity, we hereby announce the establishment of the Network of Vietnamese Bloggers. Human rights promotion and protection will remain our aim as long as there are widespread human rights violations in Vietnam. 

Our core values are transparency, community spirit, democracy, pluralism, and inclusiveness. The network is and will remain non-partisan and non-profit. 

The Network of Vietnamese Bloggers believes that the promotion of fundamental freedom is the prerequisite for the promotion of human rights. Every Vietnamese person must have the right to decide how to live his or her life and contribute to the development of our nation. Everyone must have the right to freedom of opinion and expression, including freedom to hold opinions without interference and to seek, receive and impart information and ideas through any media regardless of frontiers. Therefore, the Network of Vietnamese Bloggers, with all our capacity, shall commit itself to protecting people’s rights and freedoms from restrictions and censorship.

The Network of Vietnamese Bloggers believes that human rights are for the benefit of every person, as well as a prerequisite for progress of our society and a shared desire of all peoples. Human rights are universal, indivisible and interdependent; they must be for all. Consequently, the Network of Vietnamese Bloggers commits itself to protecting and promoting human rights in Vietnam and contributing to improving the respect for rights in our region and in the world. 

The Network of Vietnamese Bloggers believes that every Vietnamese person must be treated with 
respect and must be considered equal in their pursuit of happiness. Thus, the creation of a liberal democracy, where difference and diversity are not only respected but also encouraged as an impetus for social development, is what all of us should aim for and is what has become an urgent need in this era. 

The Network of Vietnamese Bloggers believes that human rights protection is the duty of everyone, 
not just a group of people, an organization or a government. We believe that it is the right and an obligation of every Vietnamese person to contribute to protecting the human rights, including fundamental freedoms and democracy and dignity of our country’s over ninety million people. The Network of Vietnamese Bloggers is an assembly of bloggers seeking to unite in our effort to fulfil this obligation. 

If you agree to the goals, core values and beliefs of the Network of Vietnamese Bloggers, you could 
consider yourself a member of the Network. You are welcome to come together with other members 
in talking about human rights inside and outside the country, raising public awareness about human rights, defending victims of human rights violations, empowering bloggers' capacities, and monitoring the human rights performance of the authorities. 

Let us join forces to overcome fear and raise the hope of change for a new Vietnam now and for generations to come; let us strive to promote and protect human rights, including fundamental freedoms, equality, and dignity for all Vietnamese people in order to help create a new future for Vietnam. 

December 10, 2013 

-------

Tranh đấu để bảo vệ nhân quyền, tự do, dân chủ, phẩm cách và giá trị của con người là mục tiêu, là khát vọng, và cũng là lý do duy nhất cho sự ra đời của Mạng Lưới Blogger Việt Nam. Khi nào các hành vi vi phạm nhân quyền ở Việt Nam còn tiếp diễn, thì Mạng Lưới Blogger Việt Nam vẫn còn lý do để tồn tại.

Công khai, liên kết với nhau qua một mạng lưới cộng đồng rộng khắp, tôn trọng những nguyên tắc đa nguyên và dân chủ, phi đảng phái, phi lợi nhuận, không loại trừ là tiêu chí hoạt động của Mạng Lưới Blogger Việt Nam.

Mục tiêu và tiêu chí hoạt động đó được dựa vào niềm tin:

Mạng Lưới Blogger Việt Nam tin rằng thăng tiến tự do cho mỗi cá nhân là điều kiện tiên quyết để thăng tiến tự do xã hội. Mỗi công dân Việt Nam phải có quyền quyết định vận mạng của mình và góp phần quyết định vận mạng của đất nước. Để được như thế mọi người phải có quyền tự do tư tưởng và tự do bày tỏ quan điểm, không bị can thiệp vì những quan niệm của mình, và quyền tìm kiếm, tiếp nhận cùng phổ biến tin tức và ý kiến bằng mọi phương tiện truyền thông. Bởi vậy, với tất cả khả năng của mình, Mạng Lưới cam kết bảo vệ tự do cá nhân khỏi sự áp bức của mọi loại quyền uy áp đặt.

Mạng Lưới Blogger Việt Nam tin rằng nhân quyền không những chỉ là lợi ích thích đáng của mọi người dân mà còn là đòi hỏi của thời cuộc và khát vọng chung của nhân loại. Nhân quyền phải cho tất cả. Mạng Lưới Blogger Việt Nam trước sau như một, cam kết bảo vệ và thăng tiến quyền con người ở Việt Nam, góp phần thúc đẩy nhân quyền trong khu vực và trên thế giới.

Mạng Lưới Blogger Việt Nam tin rằng mọi công dân Việt Nam phải được tôn trọng với những phẩm giá bẩm sinh, được đối xử trong tinh thần bác ái và được bình đẳng trong việc mưu cầu hạnh phúc cá nhân. Do đó, việc thiết lập một nền dân chủ đa nguyên, trong đó sự khác biệt chẳng những được tôn trọng mà còn được khuyến khích như một động lực của sự phát triển xã hội, là cái mà tất cả chúng ta cần hướng đến và nó đang trở thành nhu cầu cấp thiết của thời cuộc.

Mạng Lưới Blogger Việt Nam tin rằng việc bảo vệ tự do, nhân quyền và bình đẳng của hơn 90 triệu người dân không phải là trách nhiệm riêng, quyền hạn riêng của một nhóm người, một tổ chức, hay một nhà nước mà là bổn phận của tất cả công dân Việt Nam. Mạng Lưới Blogger Việt Nam là tập hợp của những blogger - công dân Việt Nam muốn cùng nhau liên kết để thực hiện trách nhiệm thiêng liêng ấy một cách hữu hiệu hơn.

Nếu bạn đồng ý với mục tiêu, tiêu chí hoạt động và niềm tin của Mạng Lưới Blogger Việt Nam, bạn có thể tự xem mình là một thành viên của Mạng Lưới và đồng hành cùng với các thành viên khác trong các sinh hoạt truyền thông về nhân quyền trong nước và quốc tế; nâng cao nhận thức xã hội về nhân quyền; bảo vệ các nạn nhân bị vi phạm nhân quyền; đào tạo blogger; giám sát các hoạt động của nhân viên công quyền...

Mời bạn, chúng ta hãy cùng nhau bước qua nỗi sợ hãi và hành động để có thể dấy lên hy vọng thay đổi cho một nước Việt Nam mới của chúng ta và con cháu chúng ta; hãy công khai tiến bước để bảo vệ nhân quyền, tự do, bình đẳng, phẩm cách và giá trị của chính mỗi người, của mọi công dân Việt Nam, nhằm góp phần xây dựng một tương lai mới cho đất nước Việt Nam.

Ngày 10 Tháng 12 Năm 2013